ಶುಕ್ರವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14, 2011

ಮತ್ತೆ ಬರೆಯುವ ಕಾರ್ಯ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ…


ಕಳದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೂ ಬರೆದಿಲ್ಲ.. ಮತ್ತೆ ಬರೆಯುವ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ…

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪದಗಳ ಗೀಚುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣುವಿರಿ..

ನಿಮ್ಮವ

ಸೂರ್ಯ